kolektyvaikolektyvaikolektyvaikolektyvaikolektyvaikolektyvai
Žemaičių g. 14,  LT- 84143 Joniškis,
Tel. (8 426) 53475, faks. (8 426) 53475,
El. paštas:  jkultura@kmd.lt
Direktorė: Gerda Norušaitienė
bendraamziai     ziburys
an image

Joniškio kultūros namai, kaip įstaiga, įkurta 1948 m.   Nuo tol kultūros namai glaudėsi tai vienose, tai kitose kultūros renginiams nepritaikytose patalpose. 1970 m. pastatytas dabartinis kultūros centro pastatas.

Kultūros centras veikia pagal 2005 m. gruodžio 1 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintus nuostatus (nauja redakcija – 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-13).
Prie Joniškio kultūros centro yra lauko estrada (su 4 pagalbinėmis patalpomis) ir 400 sėdimų vietų.

Joniškio kultūros centre dirba 52 darbuotojai, Joniškio mieste (centre ) – 39, kaimiškoje teritorijoje – 13.  Joniškio kultūros centro padaliniai:
Gataučių, Kriukų, Skaistgirio, Jakiškių, Kirnaičių, Lieporų, Maldenių, Rudiškių, Satkūnų, Bariūnų skyriai.

Joniškio kultūros centras yra juridinis asmuo, kuris savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja švietėjišką (edukacinę), programinę veiklą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionalaus meno sklaidą.

Joniškio kultūros centro veiklos pagrindinis tikslas yra jo veiklos teritorijoje esančios bendruomenės kultūrinių poreikių formavimas ir tenkinimas, pilietiškumo, bendruomeniškumo, tautiškumo ugdymas.

Svarbiausi Centro uždaviniai yra:

1. sudaryti sąlygas bendruomenei kultūringai bendrauti, leisti laisvalaikį, atskleisti savo sugebėjimus, dalyvauti bendruomenės veikloje;

2. saugoti ir puoselėti tautines tradicijas, skatinti domėjimąsi savo krašto istorija, senąja ir moderniąja kultūra;

3. ugdyti estetinį ir meninį skonį, grožio suvokimą, pagarbą jį kuriantiems.

Centras, įgyvendindamas savo tikslą ir vykdydamas pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, rūpinasi jų dalyvavimu dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose renginiuose;

2. organizuoja ir vykdo meninės raiškos programos rėmimą, atranką ir atsiskaitymą;

3. organizuoja pramoginius, edukacinius, mėgėjų meną populiarinančius renginius;

4. organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimus;

5. inicijuoja ir metodiškai remia kultūrinių procesų plėtotę, vadovaudamasis savivaldybės kultūros politikos nuostatomis;

6. rengia ir įgyvendina kultūros programų projektus, bendradarbiauja su kitomis kultūros ir ugdymo įstaigomis, savivaldybės seniūnijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis;

7. sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarina senąsias kultūros tradicijas, puoselėja krašto savitumą;

8. sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai, propaguoja klasikines ir modernias meno veiklos formas;

9. įgyvendina kultūrinio bendradarbiavimo projektus Lietuvoje ir užsienyje.


Joniškio kultūros centro misija: sudaryti sąlygas rajono kultūros tęstinumui, plėtrai ir sklaidai, laisvai visuomenės kultūros raiškai ir dalyvavimui kultūrinėje veikloje, formuoti ir padėti atskleisti visuomenės dvasines ir medžiagines vertybes, padėti plėtoti ir ugdyti kūrybiškumą, demokratinę, laisvą ir atvirą visuomenę.

Joniškio kultūros centro veiklos prioritetai numatomi kasmet įstaigos veiklos planuose.
Aptarnaujama teritorija

Materialinė bazėPastatas statytas 1970 m. Jame yra šokių salė (tinka ir parodų ekspozicijoms), 450 vietų žiūrovų salė, fojė „Po palme“ (tinka kameriniams renginiams ir parodų ekspozicijoms).
 Scenos plotas su užkulisiais – 276 kv. m. Scenos plotas – 120 kv. m. Žiūrovų salės ir scenos apšvietimas – DMX DIM LITE PUTER CX-12 (75 valdomi kanalai), scenos  įgarsinimo aparatūra – Fender 1200 W (2 vnt.), žemo dažnio stiprintuvas QSC-3000, 3 radijo (belaidžiai), 2 kondensatoriniai ir 2 dinaminiai mikrofonai.
Aktyvios įgarsinimo kolonėlės "Montarbo" W28A 1200W (4 vnt.) ir žemo dažnio kolonėlės "Montarbo" BX 181A 1000W (4 vnt.).

Kultūros įstaiga teikia salių, garso stiprinimo aparatūros nuomos bei kitas mokamas  paslaugas pagal Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m.lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T-227 patvirtintus ĮKAINIUS.

  • Joniškio r. savivaldybės
  • biudžetinė įstaiga

Juridinio asmens kodas 190574241

Registras: Valstybės
įmonės Registrų
centro Šiaulių filialas,
pažymėjimas
Nr.074219
ARCHYVAS
NUORODOS